info@lh-stimulans.nl    

Algemene voorwaarden

LH-Stimulans

Artikel 1. Definities
Trainer: Leander Huurneman of een door hem aan te wijze derde. 

Klant: De natuurlijke of rechtspersoon waarmee een overeenkomst is aangegaan.
Training: De dag en tijdstip overeengekomen afspraak ter uitvoering van een training.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen trainer en klant.

Artikel 3: LH-Stimulans

De ondernemer:                LH-Stimulans

Kvk nummer:                     65714474

BTW nummer:                   125961431B01
IBAN:                                   NL67ABNA0526047232

Adres:                                 Oonksweg 12a 7622 AW Borne

Bankrekening:                   NL61ABNA0571743749

Website/email:                  www.lh-stimulans.nl / info@lh-stimulans.nl  

 

Artikel 3: De overeenkomst

  1. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding tussen trainer en klant.
  2. Een overeenkomst kan mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg aangegaan worden.
  3. Een overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
  4. Het is trainer toegestaan een trainingssessie te laten uitvoeren door een door hem aan te wijzen derde, zonder dat dit geldt als een tekortkoming en zonder dat de klant hierdoor gerechtigd is tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst.
  5. Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaald aantal trainingssessies tot het moment dat de laatste overeengekomen trainingssessie is voltooid.
  6. De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met LH-Stimulans personal training aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

    

Artikel 4: Annulering trainingssessie
Voorwaarden personal training:

  1. Voor het annuleren van een training dient er telefonisch contact te worden opgenomen.
  2. Na het maken van een afspraak met uw personal trainer kan het zijn dat u onverhoopt niet kan. U kunt in elke kalendermaand één keer een afspraak afzeggen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. De voorwaarde hiervoor is dat het afzeggen uiterlijk 12 uur voor de afspraak bij uw trainer is gedaan. 

Voorwaarden duo training:
4.3 Alleen bij een vakantie (langer dan 3 weken) of langdurige blessures kan het abonnement tussentijds (tijdelijk) stopgezet worden. 
4.4 Het abonnement gaat in vanaf je eerste training. 
4.5 Op nationale feestdagen gaan trainingen niet door. Er wordt waar mogelijk een andere dag of tijdstip besproken. Geen garantie gegarandeerd.
4.6 Zijn jullie een keer verhinderd, dan wordt er gekeken of de training kan worden verplaatst naar een ander moment. Mocht er 1 iemand verhinderd zijn dan kan de training gewoon doorgaan.
4.7 Het abonnement kan in overleg in termijnen worden betaald.
4.8 Zodra mondeling of schriftelijk een overeenkomst is gesloten van een abonnement ben je dit bedrag verschuldigd aan LH-Stimulans.
4.9 Mocht een training worden gecanceld door LH Stimulans, dan wordt er in overleg gekeken naar een ander moment waarop de training kan worden ingehaald. Als dit niet mogelijk is zal de training niet in rekening worden gebracht.

Voorwaarden small group training:

4.10 Alleen bij een vakantie (langer dan 3 weken) of langdurige blessures kan het abonnement tussentijds (tijdelijk) stopgezet worden. 
4.11 Het abonnement gaat in vanaf je eerste training. 
4.12 Op nationale feestdagen gaan trainingen niet door. Er wordt waar mogelijk een andere dag of tijdstip besproken. Geen garantie gegarandeerd.
4.13 Ben je een keer verhinderd, dan wordt er gekeken of je bij een andere groep kan aansluiten. Mits er plek is.
4.14 Het abonnement kan in overleg in termijnen worden betaald.
4.15 Zodra mondeling of schriftelijk een overeenkomst is gesloten van een abonnement ben je dit bedrag verschuldigd aan LH-Stimulans.
4.16 Mocht een training worden gecanceld door LH Stimulans, dan wordt er in overleg gekeken naar een ander moment waarop de training kan worden ingehaald. Als dit niet mogelijk is zal de training niet in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5: Blessures en aansprakelijkheid

  1. Door de wijze waarop een training wordt verzorgd, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat schade of blessures ontstaan bij de klant. Evenwel kan het ontstaan van blessures niet worden uitgesloten. Trainer en klant zijn gehouden het ontstaan van blessures zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend door gebruik te maken van adequate kleding, schoeisel en materialen. Mocht de klant gedurende een training geblesseerd raken, is de trainer voor de daaruit voortvloeiende schade op geen enkele wijze aansprakelijk.
  2. Overigens is de trainer niet gehouden enige door de klant geleden schade te vergoeden als gevolg van bijvoorbeeld diefstal, brand, gederfde inkomsten of overige oorzaken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van trainer.

Artikel 6: Tarieven en betalingen

  1. De prijs van begeleiding van de klant door de trainer geschiedt tegen een vooraf overeengekomen tarief. Dit tarief is, tenzij anders weergegeven, inclusief de verschuldigde BTW.
  2. Betalingen dienen voor de eerste trainingssessie te zijn voldaan. Mocht er overeengekomen zijn dat betalingen in termijnen zullen plaatsvinden moet het afgesproken bedrag te zijn voldaan.

    

Artikel 7. Vertrouwelijkheid

  1. LH-Stimulans dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. LH-Stimulans is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben wij gegevens van u nodig. LH-Stimulans is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van LH-Stimulans gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. LH-Stimulans houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Benieuwd naar de mogelijkheden?


Lh-Stimulans
Kvk: 65714474